POTD 22 Nov 2007: Underground in Valletta

22 Nov 2007|